Senin, 02 Maret 2009

RPP BAHASA JAWA KELAS XI

SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Gasal

Standar Kompetensi : Siswa bisa ngrungokake lan mangerteni sarta nanggapi sadengah jenis wacana lesan non sastra awujud tanggap

wacana/ sambutan/ khotbah/ guneman ing wawan rembug lan musyawarah ing sadengan basa Jawa.

Kode Kompetensi : ABJ.1.1

Durasi Pembelajaran : 2 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Ngrungokake tanggap wacana/ sambutan/ khotbah.

1. Nyathet wosing tanggap wacana/ khotbah sajroning pirang-pirang ukara.

2. Mbeberake kanthi lesan ringkesan tanggap wacana/ sambutan/ khotbah.

Tanggap wacana

1. Ngrungokake tanggap wacana/ sambutan.

2. Nyathet wosing tanggap wacana/ sambutan/ khotbah ana ing pirang-pirang ukara.

3. Nanggapi wosing tanggap wacana/ sambutan.

4. Mangsuli pitakonan kang jumboh karo wosing tanggap wacana.

5. Mbeberake kanthi lesan ringkesan tanggap wacana.

Tugas pribadi.

245’

1. Rekaman tanggap wacana.

2. Tanggap wacana saka guru kanthi lesan.

Ngrungokake guneman sajroning wawan rembug.

1. Nyathet wosing wawan rembug (sapa sing guneman lan apa sing digunemake).

2. Ngringkes wawan rembug ana ing pirang-pirang ukara.

3. Mbeberake kanthi lesan ringkesan wawan rembug.

Wawan rembug.

1. Ngrungokake wawan rembug.

2. Nyatet wosing wawan rembug (sapa sing guneman lan apa sing digunemake).

3. Nanggapi wosing wawan rembug.

4. Mangsuli pitakonan kang jumboh karo wosing wawan rembug.

5. Ngringkes wosing wawan rembug ana ing pirang-pirang ukara.

6. Mbeberake kanthi lesan ringkesan wawan rembug.

· Tugas pribadi

· Tugas bebarengan.

245’

1. Majalah Basa Jawa.

2. Rekaman wawan rembug.

3. Karyane para siswa.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Gasal

Standar Kompetensi : Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa tanggap wacana,

crita lan wawan rembug nganggo ernaning basa Jawa kanthi unggah ungguh basa Jawa kang trep.

Kode Kompetensi : ABJ.1.1

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Crita

1. Nyusun wosing tanggap wacana kanthi basa ngoko alus lan krama.

2. Nduweni tekad lan bisa tanggap wacana kanthi cetha lan nggatekake alon soraning swara sing salaras karo basa kang digunakake.

Tanggap wacana ing rapat/ patemon pahargyan pengetan.

1. Nindakake kanthi gilir gumanti tanggap wacana pengetan kamardikan RI, kanthi dialek basa Jawa ngoko alus lan krama lan nggatekake alon soraning swara kanthi cetha.

2. Nanggapi wosing tanggap wacana kang ditindakake kancane.

3. Gawe ukara pitakon sing gegayutan karo tanggap wacana mau.

4. Mangsuli pitakonan kang ditindakake kancane..

· Tugas pribadi

245’

1. Majalah Basa Jawa.

2. Teks tanggap wacana bab kamardikan RI.

3. VCD Tanggap wacana.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Gasal

Standar Kompetensi : Siswa bisa maca lan mangerteni sadenah wacan non sastra Basa Jawa

kanthi cara maca kanggo sakehing kekarepan.

Kode Kompetensi : ABJ.1.1

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Maca intensip paragrap deduktif lan induktif.

1. Nentokake ukara kang mawa gagasan becik.

2. Nentokake ukara kang gawe cetho.

3. Mbeberake bedane paragrap deduktif lan induktif.

Paragrap deduktif lan induktif.

1. Nggoleki tetengere paragrap induktif lan deduktif (kecakapan hidup menggali informasi).

2. Nentokake ukara kang nemu gagasan.

3. Nentokake tuladha ukarane.

· Pitakon tinulis.

245’

1. Majalah Basa Jawa.

2. Teks tanggap wacana bab kamardikan RI.

3. VCD Tanggap wacana.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Gasal

Standar Kompetensi : Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa tanggap wacana,

crita lan wawan rembug nganggo ernaning basa Jawa kanthi unggah ungguh basa Jawa kang trep.

Kode Kompetensi : ABJ.1.1

Durasi Pembelajaran : 3 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Crita pengalaman pribadi.

1. Nyritakake pengalaman pribadi kang mandes ing manah nganggo ragam basa Jawa (ngoko alus kan krama).

2. Nanggapi pitakon isining crita, kang dicritakake.

Wara-waraning pengalaman pribadi (kemah, piknik, perpisahan kelas lsp).

1. Nyritakake pengalaman pribadi (kemah, piknik, perpisahan kelas lsp) kanthi giliran.

2. Nanggapi pilihan tembung lan praupan kang ditindakake kancane.

3. Gawe ukara pitakon bab pengalaman pribadi kancane mau.

4. Wangsulan tumrap pitakon bab pengalaman pribadi kang dicritakake kancane.

· Tugas pribadi

245’

1. Pengalamane para siswa dewe.

2. Kamus basa Jawa.

3. Rekaman pribadi utawa CD.


Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Maca tek rumpeng

1. Ngrumpang ukara kanti bebas ana ing kekurangani paragrap.

2. Nentokake ukara sing wigati ana saben paragrap.

Teks rumpeng

1. Bisa ngumpang ukara sing kurang ana ing paragrap.

2. Bisa nentokake ukara wigati ana ing paragrap.

· Pitaken tinulis

2

Buku Piwulang Basa Jawa.

Maca pawarta

Maca teks pawarta TV, Radio, kanthi migatekake panggonane lafal intonasi cetrha ning celathu pandeleng lan paraga maca sing bener.

Teks pawarta RV, Radio.

Maca teks pawarta TV, Radio, kanthi migatekake panggonane lafal intonasi cetrha.

· Maca pawarta

2

Buku Piwulang Basa Jawa.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Gasal

Standar Kompetensi : Bisa nulis layang/ medhar sabdo / pidato

Kode Kompetensi : ABJ.1.1

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

1. Nulis layang Pribadi.

Nulis layang Pribadi

Layang Pribadi

Bisa nggawe layang kanggo wong tuwa.

Test tulis

2

Buku Piwulang Basa Jawa.

2. Nulis pidato/ sesorah.

Nulis teks pidato dina pengetan.

Teks pidato

Bisa nggawe teks pidato

Test tulis

Buku Piwulang Basa Jawa.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Gasal

Standar Kompetensi : Bisa nindakake tembang macapat lan campur sari.

Kode Kompetensi : ABJ.1.1

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Nembangake tembang mocopat.

3. tembang Mocopat kanthi titi laras utawa kanthi uran-uran.

Tembang Mocopat kanthi titi laras utawa kanthi uran-uran.

Maca lan nembangake macapat.

· Tes

2

Buku Piwulang Basa Jawa.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Gasal

Standar Kompetensi : Siswa bisa ngrungokake lan mangerteni sarta nanggapi sadengah jenis wacana

lisan sastra mawa geguritan lan macapat.

Kode Kompetensi : ABJ.1.1

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Ngrungokake geguritan kang diandharake kanthi langsung awujud rekaman.

Tembang Mocopat kanthi titi laras utawa kanthi uran-uran.

Geguritan

1. Ngrungokake geguritan.

2. Negesi tembang kang durung dimangerteni tegese.

3. Nggancarake wosing geguritan.

4. Nggoleki makna ing sajroning geguritan.

5. Nggoleki amanat/ pesen sajroning geguritan.

6. Njlentehake tema geguritan.

7. Nggawe tuladha geguritan.

· Tes

2

* Buku powulangan Basa Jawa.

* Rekaman pawartos radio.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Gasal

Standar Kompetensi : Siswa bisa nglairake / mbeberake pikiran, panemu, gagasan, lan pangrasa kanthi lesan lumantar

celathu sastra lanthi mbahas utawa wawan rembug isining geguritan.

Kode Kompetensi : ABJ.1.1

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Ngrembug utawa wawan rembug wosing geguritan.

1. Nyritakake nilai-nilai luhur kang dumunung ing geguritan.

2. Ngowahi geguritan dadi crita narasi.

Geguritan.

1. Maca geguritan

2. Mangerteni isining salah sawijining geguritan.

3. nyritakake isine geguritan nganggo basane dhewe.

4. Nglagokake geguritan kang diwaca.

5. Ngowahi geguritan dadi crita narasi.

· Tugas Pribadi/ kelompok.

2

Wacan geguritan bebas.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Gasal

Standar Kompetensi : Bisa nulis tembang macapat, parikan lan wangsalan.

Kode Kompetensi : ABJ.1.1

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Nulis tembang macapat.

1. Nulis tembang macapat.

2. Nentokake isi panemu ing sajroning tembang.

Tembang macapat.

1. Bisa nulis tembang macapat.

2. Bisa mekarake panemu ing sajroning tembang.

· Tes tulis

2

Buku Piwulang Basa Jawa.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Genap

Standar Kompetensi : Siswa bisa ngrungokake lan ngerti sarta bisa naggapi sadhengah wacana lesan awujud tanggap wacana/

khotbah/ wawan rembug lan musyararah nganggo undha usuking basa Jawa.

Kode Kompetensi : ABJ.1.2

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Ngrungokake musyawarah sarta isa nanggapi.

1. Ngrungokake musyawarah.

2. Nyathet wosing musya-warah.

3. Ngrangkum wosing musya-warah.

4. Nakokake lan njawab wosing musyawarah.

5. Ngaturake kritikan lan panyengkuyung.

Musyawarah.

1. Ngrungokake musyawarah.

2. Nyathet wosing musyawarah.

3. Ngrangkum wosing musya-warah.

4. Nakokake lan njawab wosing musyawarah.

5. Ngaturake kritikan lan panyengkuyung.

· Tugas Pribadi/ kelompok.

2

Paraga siswa


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Genap

Standar Kompetensi : Siswa bisa nglairake/mbeberake pikiran, panemu, gagasan, lan pangrasa kanthi lesan lumantar sesorah, crita,

wawan rembug nganggo basa Jawa kanthi unggah ungguh basa kang bener.

Kode Kompetensi : ABJ.1.2

Durasi Pembelajaran : 2 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

1. Rembugan karo wong tuwa utawa wong kang luwih tuwa.

1. Maragakake pirembagan babagan takon.

2. Maragakake babagan piweling.

3. Maragakake tatacarane atur-atur.

1. Takon

2. Nglantarake piweling.

3. Atur-atur.

1. Siswa gawe naskah rembugan babagan atur-atur.

2. siswa maragakake pirem-bugan.

· Kelompok

2

Naskah pirembugan.

2. Seminar kanthi tema tinamtu.

Ngandharake argumentasi manut topik kang dirembug nganggo basa Jawa baku.

1. Ukara penemu (opini) babagan pariwisata, organisasi, forum resmi.

2. Ukara fakta babagan pariwisata, organisasi lan forum resmi.

Ngandharake argumentasi manut topik kang dirembug nganggo basa Jawa baku.

· Kelompok

2

Makalah seminar


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Genap

Standar Kompetensi : Siswa bisa maca lan ngerteni sadengah wacan non sastra, kanthi arane maca kang

bener kanggo sedengah pangajab.

Kode Kompetensi : ABJ.1.2

Durasi Pembelajaran : 2 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

1. maca rikat

1. Maca rikat teks kanthi etungan 180-250 tembung saben menit.

2. Mangsuli pitakon.

maca teks kang dumadi 180-250 tembung saben menit.

1. Maca teks kang dumadi 180-250 tembung saben menit.

2. Mangsuli kanthi bener sakabehing pitakon kang cumawis.

· Individu

2

Kawawarti

2. Maca teks kanthi aksara Jawa 25 ukara.

1. Maca teks aksara Jawa 25 ukara.

2. Ngandharake wosing teks.

3. Ngringkes wosing teks.

4. Mangsuli pitakon.

Teks aksara Jawa 25 ukara.

1. Maca teks aksara Jawa 25 ukara.

2. Ngandharake wosing teks.

3. Ngringkes wosing teks.

4. Mangsuli pitakon.

· Individu

2

Kalawarti


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Genap

Standar Kompetensi : Siswa bisa nulis layang lan sesorah.

Kode Kompetensi : ABJ.1.2

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Nulis aksara Jawa.

Nulis teks kanthi huruf Jawa.

Naskah aksara latin.

1. Siswa nulis naskah kanthi aksara latin.

2. Siswa ganti naskah kang ditulis kanthi aksara Jawa.

· Individu

2

Kalawarti


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Genap

Standar Kompetensi : Siswa bisa ngapresiasi tembang macapat lan campur sari.

Kode Kompetensi : ABJ.1.2

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Apresiasi Campur Sari.

1. Ngematake tembang campur sari.

2. Nyebutake pitutur ing tembang Campur Sari.

3. Nyebutake amanat.

Lagu Campur Sari.

1. Ngematake tembang Campur Sari.

2. Nyebutake pitutur ing tembang Campur Sari.

3. Nyebutake amanat.

· Individu

2

Teks Tembang Campur Sari.


SILABUS

Nama Sekolah : SMK NURUL HUDA NGAWEN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa (Muatan Lokal)

Kelas/ Semester : XI / Genap

Standar Kompetensi : Siswa bisa nulis tembang macapat, parikan lan wangsalan.

Kode Kompetensi : ABJ.1.2

Durasi Pembelajaran : 1 Jam @ 45 menit

Kompetensi

Dasar/ Sub

Kompetensi

Indikator

Materi Pokok

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber

Belajar

Tatap

Muka

(Teori)

Praktik

Di Se-

kolah

Praktik

Di

DU/DI

Nulis parikan lan wangsalan.

1. Gawe parikan.

2. Gawe wangsalan.

Parikan lan wangsalan.

1. Nulis kadadean padinan.

2. Gantinen tulisan mau awujud parikan lan wangsulan.

· Individu

2

Conto parikan lan wangsalan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar